Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část, místní Agenda 21

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec na 12. zasedání dne 4. 11. 2019 rozhodlo usnesením č. 149/12/2019 o ukončení členství MČ Praha – Slivenec v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR k 31. 12. 2019

Politik Zdravé Městské části:                Mgr. Lenka Kudláková
Koordinátor Zdravé městské části:     Jana Valtrová Vávrová

Městská část Praha – Slivenec je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a oficiálně se připojila v létě roku 2008 usnesením č. 226/13/2008. Má ustanoveného zodpovědného politika projektu usnesením č. 32/2/2014. Od roku 2010 má ustanovenou Komisi ZM a MA21 a koordinátora projektu pokynem starostky č. 13 a v roce 2011 bylo pokynem starostky č. 19 ustaveno nové složení komise a jmenován nový koordinátor. Jednotlivé aktivity jsou rozpracovávány v Akčních plánech zlepšování.

V roce 2016 pro získání kategorie “C” ustanovila starostka MČ oficiální komisi pro místní Agendu 21 a současně bylo aktualizováno její složení. Na 18. veřejném zasedání zastupitelstvo usnesením přijalo text Deklarace Projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec. V roce 2016 jsme kategorii “C” získali, ale bohužel v letech 2017 a 2018 jsme ji neudrželi a obhájili kategorii “D”. V roce 2019 jsme neudrželi ani kategorii “D” a byli vedeni pouze jako “Zájemci”. Následně bylo členství v NSZM ukončeno…


Dosažené kategorie

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Z Z D Z Z D D C D D Z

Z – ZÁJEMCI • startovací bod • bez formálních struktur či procesů • smyslem je být informován o tom, co MA21 obnáší

D- START • organizační zázemí na straně obce, města či regionu • aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování •
aktivity založené na principu partnerství • start vybraných informačních aktivit – články, web, FB

C – STABILIZACE • politické zastřešení procesu MA21 • schválení oficiálního dokumentu k MA21 • začlenění MA21 do oficiální
organizační struktury úřadu • vyšší míra zapojení a aktivní účast občanů

B – SYSTÉM ŘÍZENÍ • ucelená strategie udržitelného rozvoje připravená za účasti expertů, partnerů a veřejnosti • dílčí koncepce respektují principy udržitelného rozvoje • systémová finanční podpora aktivit MA21 z vlastních i externích zdrojů • měření a hodnocení postupu k udržitelnému rozvoji • aktivní sdílení příkladů dobré praxe

A – DLOUHODOBÝ PROCES • komplexní proces strategického řízení • MA21 koordinuje a dozoruje stálý orgán rady či
zastupitelstva • koordinace s dalšími metodami řízení kvality veřejné správy • důkladné sledování a vyhodnocování stavu
udržitelného rozvoje na základě stanovených indikátorů, tzv. Audit udržitelného rozvoje