Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zastupitelstvo MČ

Ve volebním období 2022-2026 má zastupitelstvo jedenáct členů. Vzhledem k počtu členů se nevolí rada MČ a funkci rady vykonává starostka městské části.

Zasedání zastupitelstva se konají dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Probíhají v zasedací síni Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec a jsou veřejně přístupná. Přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další otázky upravuje Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Slivenec a Změna č. 1 Jednacího řádu zastupitelstva.

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených zákonem č. 131/2000 Sb. O Hlavním městě Praze nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

a) volit starostu městské části, místostarosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
b) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni,
c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části za měsíc,
d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
f) vyjadřovat se k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy,
g) schvalovat strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy,
h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.
o) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst. 5, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy zastupitelstva městské části podle § 58c a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6,
p) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské části,
q) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části, komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské části,
r) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části.

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:

a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti orgány městské části,
b) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
c) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
d) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
e) o nabytí a převodu nemovitých věcí,
f) o bezúplatných převodech movitých věcí včetně peněz tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
g) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
h) o vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,
i) o zastavení nemovitých věcí,
j) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
k) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
l) o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám v hodnotě vyšší než 50 000 Kč.

Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.

Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.