Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Pravidla pronájmu bytů

Tisková verze Pdf

Čl. I
Předmět úpravy

Pravidla jsou určena pro pronájem bytů svěřených do správy městské části Praha – Slivenec za stanovené nájemné. Pronájem těchto bytů se obecně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími obecně závaznými předpisy. Na pronájem bytu není právní nárok.

Čl. II
Podmínky pronájmu bytu

 1. Za stanovené nájemné jsou pronajímány byty pro sociálně potřebné občany a služební byty pro zaměstnance Základní a mateřské školy Praha – Slivenec a zaměstnance Úřadu městské části Praha – Slivenec. Žadatelé o pronájem bytu musí splňovat příslušné podmínky pro přijetí žádosti do evidence žádostí.
 2. Výše nájmu může být upravována v souladu s pravidly stanovenými platnými předpisy. Poplatky za vybavení a služby spojené s užíváním bytu budou hrazeny dle platných předpisů.
 3. V případě, že bude schválen pronájem bytu žadateli, který je nájemcem bytu svěřeného do správy městské části Praha – Slivenec, uvolní jej a předá zpět k dispozici městské části Praha – Slivenec.
 4. Byt nelze pronajmout žadateli, který poruší kteroukoli z podmínek pro přijetí žádosti.
 5. Pokud se nájemce pokusí byt podnajmout či pronajmout bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení smlouvy o nájmu bytu, což je důvodem k výpovědi nájmu. Pokud ještě nedošlo k uzavření smlouvy o nájmu bytu, nebude smlouva pronajímatelem uzavřena.

Čl. III
Pronájem bytu sociálně potřebným občanům

 1. Byt lze pronajmout žadateli, který:
  • je sociálně potřebným občanem České republiky, přičemž sociální potřebnost posoudí Sociální a bytová komise,
  • má adresu místa trvalého pobytu na území městské části Praha – Slivenec po dobu minimálně 3 let,
  • nejpozději v den podání žádosti dovršil 18 let věku a je plně svéprávný, případně požádá prostřednictvím svého opatrovníka,
  • není nájemcem jiného bytu, držitelem členského podílu v bytovém družstvu ani majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
  • doloží:
   • svůj zdravotní stav lékařským potvrzením, pokud je důvodem k přednostnímu řešení žádosti,
   • rozhodnutí soudu, pokud je žádost podložena soudním rozhodnutím,
   • své příjmy a příjmy příslušníků jeho domácnosti za kalendářní rok,
   • svůj nemovitý majetek a nemovitý majetek příslušníků jeho domácnosti,
  • uvede:
   • odůvodnění žádosti,
   • další příslušníky domácnosti, kteří se společně s ním nastěhují do pronajatého bytu,
   • charakteristiku jím v současnosti obývaného bytu včetně velikosti obytné plochy, počet osob trvale zde bydlících a jejich rodinný vztah k žadateli,
   • současné bytové poměry žadatele (od kdy je žadatel v dosavadním bytě hlášen v evidenci správce, příp. majitele k trvalému pobytu, vč. označení nájemce bytu a potvrzení o řádném hrazení nájmu za byt),
   • současné bytové poměry osob, které budou spolu s žadatelem tvořit novou domácnost a bydlí v jiném bytě než žadatel (od kdy jsou tyto osoby v dosavadním bytě hlášeny).
 1. Byt nelze pronajmout žadateli, který:
  • je bývalým nájemcem nebo rodinným příslušníkem bývalého nájemce, kterému byla dána výpověď z nájmu bytu a byl exekučně vystěhován, a který byl v té době plnoletý a plně svéprávný,
  • se nenastěhoval do bytu získaného výměnou a zůstal trvale hlášen v původním bytě,
  • sdílí společnou domácnost s neplatiči nájemného a v době vzniku dluhu byl plnoletý a výdělečně činný,
  • neoprávněně obsadil jiný byt.
 1. Manželé podávají vždy jedinou společnou žádost, a to i v případě, kdy spolu trvale nežijí. Do evidence žádostí bude zapsán pouze jeden z manželů.
 2. Výše základního nájemného činí 106,- Kč/m2/měsíc bez služeb. Pronajímatel je oprávněn vždy k 1. červenci příslušného roku zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Toto zvýšení nájemného pronajímatel je povinen nájemci oznámit do 28. února příslušného roku, jinak toto právo pronajímatele pro příslušný rok zaniká. V následujícím roce se zvýšení nájemného stanoví od výše nájemného stanoveného podle této inflační doložky v předchozím roce.
 3. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, kterou lze prodloužit. Smlouva se prodlužuje podle § 2285 občanského zákoníku.

Čl. IV
Pronájem služebního bytu
(§ 2297 až 2299 občanského zákoníku)

 1. Byt lze pronajmout žadateli, který:
  • je zaměstnán v Základní mateřské škole Praha – Slivenec nebo je zaměstnancem Úřadu městské části Praha – Slivenec, případně se o toto některé z těchto zaměstnání uchází,
  • k žádosti přiloží:
   • odůvodnění žádosti,
   • stanovisko ředitele školy nebo tajemníka úřadu po projednání se starostkou městské části,
   • další příslušníky domácnosti, kteří se společně s ním nastěhují do pronajatého bytu.
 1. Výše základního nájemného činí 106,- Kč/m2/měsíc bez služeb. Pronajímatel je oprávněn vždy k 1. červenci příslušného roku zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Toto zvýšení nájemného pronajímatel je povinen nájemci oznámit do 28. února příslušného roku, jinak toto právo pronajímatele pro příslušný rok zaniká. V následujícím roce se zvýšení nájemného stanoví od výše nájemného stanoveného podle této inflační doložky v předchozím roce.
 2. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 1 nebo 2 let s podmínkou výkonu práce pro městskou část Praha – Slivenec. Nájemní smlouva může být opakovaně prodloužena na základě písemné žádosti nájemce v případě, že řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Ostatní podmínky dané nájemní smlouvou se tímto nemění.

Čl. V
Podání a evidence žádostí

 1. Žadatel vyplní předepsanou žádost, která je k dispozici v podatelně úřadu nebo na webových stránkách městské části Praha – Slivenec a doručí ji včetně příloh do podatelny úřadu městské části Praha – Slivenec.
 2. Úsek správy majetku provede prvotní kontrolu úplnosti vyplněných údajů po formální stránce a předá věc Sociální a bytové komisi.
 3. Sociální a bytová komise projedná žádost, její úplnost, splnění všech náležitostí, popřípadě bodové hodnocení a rozhodne o jejím zařazení do evidence žádostí vedené na úseku správy majetku Úřadu městské části Praha – Slivenec.
 4. Evidence přijatých žádostí je vedena formou neveřejných seznamů žadatelů. Pořadí žadatelů je určeno počtem bodů získaných v rámci bodového hodnocení u žádostí o pronájem bytu z důvodu sociální potřebnosti nebo datem zaevidování žádosti v případě ostatních žádostí.
 5. Žadatel je povinen všechny náležitosti a okolnosti uvedené v žádosti prokazatelně doložit a jejich změnu oznámit do 30 dnů na úseku správy majetku Úřadu městské části Praha – Slivenec.
 6. Žadatel je povinen svou žádost každoročně písemně obnovit, a to vždy v měsíci lednu daného kalendářního roku bez ohledu na datum podání či aktualizaci žádosti.
 7. Z evidence žádostí bude vyřazena žádost žadatele, který:
  • neobnoví svou žádost dle předchozího odstavce,
  • uvede v žádosti nepravdivé údaje či prokazatelně nedoloží uvedené náležitosti a okolnosti,
  • poruší kteroukoli z podmínek pro přijetí žádosti do evidence žádostí,
  • odmítne nabídku pronájmu bytu za stanovené nájemné bez vážného důvodu. Žadatel si může po 3 letech od vyřazení podat novou žádost.

Čl. VI
Postup při pronájmu bytu

 1. Sociální a bytová komise doporučí Zastupitelstvu městské části Praha – Slivenec sociálně potřebnému pronajmout byt žadateli z evidence žádostí s ohledem na:
  • sociální potřebnost,
  • zdravotní stav,
  • dobu uplynulou od podání žádosti,
  • počet osob v bytě,
  • generační problémy,
  • schopnost plnit povinnosti nájemce,
  • zdůvodnění přechodného pobytu na jiné adrese (např. azylové ubytování, přístřeší aj.),
  • sdělení, kdy a za jakých okolností byl v rodině pronajat jiný byt,
  • další ryze soukromá sdělení žadatele,

Komise může dle možností navrhnout náhradníka pro případ, že by s vybraným žadatelem nebyla nájemní smlouva uzavřena.

 1. V případě žadatele o pronájem služebního bytu Sociální a bytová komise doporučí pronajmout byt v případě zaměstnance Základní a mateřské školy na základě stanoviska ředitelky Základní a mateřské školy Praha – Slivenec nebo v případě zaměstnance Úřadu městské části Praha – Slivenec na základě stanoviska tajemníka úřadu nebo starostky městské části.
 2. Pokud městská část Praha – Slivenec shledá po konečném rozhodnutí, že údaje uvedené v žádosti žadatele, který získal byt za stanovené nájemné, se nezakládají na pravdě, nebo že nejsou úplné, prohlásí své rozhodnutí za neplatné a navrhne uzavření smlouvy o nájmu bytu náhradníkovi, případně rozhodne o předání bytu do Sociální a bytové komise k navržení nového kandidáta z řad žadatelů vedených v evidenci žádostí. Zjištění nepravdivých údajů po uzavření smlouvy na nájem bytu je důvodem k podání žaloby.
 3. Budoucí nájemce bytu za stanovené nájemné je povinen dostavit se k uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od vyzvání. V případě, že se budoucí nájemce bez řádné omluvy do této doby nedostaví a nájemní smlouvu neuzavře, bude byt nabídnut náhradníkovi, případně bude rozhodnuto o předání bytu do Sociální a bytové komise k navržení nového kandidáta z řad žadatelů vedených v evidenci žádostí.

Čl. VII
Povinnosti nájemce při skončení nájmu

 1. Při skončení nájmu bytu se nájemce zavazuje byt předat ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, případně s odborně provedenými, a tam, kde to vyžaduje stavební zákon, i zkolaudovanými úpravami, k nimž měl prokazatelný souhlas vlastníka bytu. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, jejichž potřeba vznikla do doby skončení nájmu, zajistí nájemce nejpozději k termínu předání bytu. Pokud tak nájemce neučiní, zajistí potřebné opravy a běžnou údržbu pronajímatel prostřednictvím správce na náklad nájemce. Nájemce se vzdává nároků na úhradu za případné zhodnocení nemovitosti.
 2. Při skončení nájmu bytu je nájemce (případně jeho dědic) povinen ke dni zániku nájmu nebo v dohodnuté či stanovené lhůtě byt vyklidit a vyklizený protokolárně odevzdat se vším příslušenstvím, vybavením a zařízením, které protokolárně převzal. Byt je povinen opustit jak nájemce, tak i všechny další osoby zde bydlící.
 3. Při skončení nájmu bytu Úřad městské části Praha – Slivenec vydá příslušnému správnímu orgánu návrh na zrušení trvalého pobytu v registru evidence obyvatel u bývalých nájemců i všech osob s nimi do té doby v bytě bydlících, pokud tak neučiní bývalí nájemci sami.

Pokud Úřad městské části Praha – Slivenec zjistí, že bývalí nájemci nebo některá z osob s nimi do té doby v bytě bydlících má na adrese bytu místo podnikání nebo provozovnu, informuje příslušný živnostenský úřad o skončení nájmu.

Čl. VIII
Změna předmětu nájmu
(výměna bytu)

 1. Vzájemná výměna bytů dvou nebo více nájemců:
  • dohodnou-li se současně dva nebo více nájemců o vzájemné výměně pronajatých bytů, uzavře s nimi městská část smlouvu o skončení stávajícího nájmu bytu a zároveň smlouvu novou za stávajících podmínek s odpovídající změnou předmětu nájmu,
  • žádost o změnu předmětu nájmu podá žadatel písemně s úředně ověřenými podpisy na tiskopisu, který je přílohou těchto Pravidel.
 1. Výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt:
  • Zastupitelstvo městské části Praha – Slivenec může na základě žádosti nájemce bytu ve svěřené správě městské části Praha – Slivenec schválit výměnu za jiný volný byt, uzná-li to za vhodné,
  • v takovém případě uzavře městská část s nájemcem smlouvu o skončení stávajícího nájmu bytu a zároveň smlouvu novou za stávajících podmínek s odpovídající změnou předmětu nájmu.
 1. Výše základního nájemného bude u nově uzavřených smluv stanovena na základě původní nájemní smlouvy, minimálně však 106,- Kč/m2/měsíc bez služeb.

Čl. IX
Platnost a účinnost

Pravidla byla schválena na 11 zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Slivenec dne 30. září 2019 usnesením č. 138/11/2019 a nabyla platnosti a účinnosti dnem schválení. Současně pozbývají platnosti a účinnosti předchozí interní normy upravující oblast pronájmu bytů svěřených do správy Městské části Praha – Slivenec.

 

RNDr. Jana Plamínková
starostka