Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Samospráva

Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám rozhodovat o svých záležitostech. Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě (hlava první: čl. 8, hlava sedmá: čl. 99–105) a dále je podrobněji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Postavení a pravomoci samosprávy městské části v Praze upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., Statut hlavního města Prahy. Nejvyšším orgánem MČ je zastupitelstvo, které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. V tomto případě je obcí Hlavní město Praha nikoli městská část.

Samostatná působnost obce – záležitosti, které nejsou nařízeny státem a obec je vykonává pro blaho svých občanů (odvoz odpadků, finance, vydávání obecně závazných vyhlášek)

Přenesená působnost obce – záležitosti, které stanoví zákon a obec je vykonává (vydávání matričních průkazů, OP, evidence obyvatel, stavební povolení)

Práva občana městské části: V zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se v § 8 píše: “občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo:

  • volit a být volen do zastupitelstva městské části
  • hlasovat v místním referendu
  • požadovat projednání určité záležitosti; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na zasedání rady či zastupitelstva nejpozději do 60 dnůvyjadřovat na zasedání zastupitelstva městské části v souladu s jednacím řádem svá stanoviska
  • nahlížet do rozpočtu městské části a do závěrečného účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva městské části, do usnesení rady městské části, výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části a pořizovat si s nich výpisy
  • podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty; podání orgány městské části vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské částiTatáž práva má občan Prahy i ve vztahu k hlavního městu (viz § 7 zákona o Praze), tj.můžete tam volit a být voleni, zúčastnit se celopražského referenda, můžete požadovat pojednání určité záležitosti (aby byla žádost povinně projednána do 60 dnů, je zde požadován podpis 1000 občanů), nahlížet do rozpočtu atd. Všechna tato práva mají i cizí státní občané, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. A stejná práva mají i občané, kteří mají na území hlavního města Prahy nebo městské části nemovitost, ovšem s výjimkou práva volit, být volen a zúčastnit se referenda.