Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

G D P R

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – označované jako GDPR (General Data Protection Regulation, dále jen “nařízení”), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, vstoupí v účinnost dne 25. května 2018.

Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů). Do stávajících systémů ochrany osobních dat zavádí řadu nových povinností a zpřísňuje pravidla jejich správy. Nová právní úprava určuje, jak se mají shromažďovat, ukládat, zpracovávat a sdílet data o zaměstnancích a fyzických osobách.

Celé znění nařízení ke stažení v češtině    >>ZDE<<


Povinně zveřejněné informace podle nařízení

Kontaktní údaje správce údajů – MČ Praha – Slivenec:

Úřad MČ Praha – Slivenec
sídlo: K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec
IČ: 002 41 661
ID datové schránky: 7p9bt2g

  • údaje zpracovávají jednotlivé úseky úřadu podle oblasti činností a kompetencí dle org. řádu

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Bc. Lucie Kubešová Leišová
Telefon: +420 774 998 590
e-mail: lucie.kubesova@sms-sluzby.cz
  • Pověřenec je kontaktní osobou jak pro jednotlivce (občany), k nímž se osobní údaje vztahují, tak i pro Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem.
  • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a uplatněním vašich práv dle nařízení se obracejte na pověřence, který vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.
  • Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků nese výhradně samotný správce údajů, kterým je městská část.

Jak podat žádost:

Žádost o informace je možné podat jak v listinné, tak elektronické podobě. Vždy je nutné ověření totožnosti žadatele, a to pouze těmito způsoby:

  • podání žádosti prostřednictvím datové schránky
  • podání žádosti prostřednictvím e-podatelny s platný kvalifikovaným el. podpisem žadatele
  • ověření totožnosti při podání na podatelně úřadu MČ
  • podání žádosti s úředně ověřeným podpisem (úřad, notář)

V případě pochybností má subjekt údajů právo podat stížnost na správce dozorovému orgánu – Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.