Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Ochrana ovzduší

Ovzduší, jeho stav a kvalita, je pro člověka jednou z nejdůležitějších a nejviditelnějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka.

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší a provoz zdrojů znečišťování ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Struktura časového plánu k Programu zlepšovaní kvality ovzduší 2020+

Aktuality

  • Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na zemí hl. m. Prahy – podrobné informace
  • Důležité informace k topné sezóně – vzhledem k probíhající topné sezóně vám přinášíme přehled důležitých informací k dodržovaní zákonných norem a Akčního plánu PZKO 2020+
  • Kotlíkové dotace – (do 31. 8. 2024) Dotace jsou určeny těm, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě a splňují určené podmínky.
  • Monitoring zápachu – Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města Prahy.

Kvalita ovzduší

Monitorováním kvality ovzduší se zabývá Český hydrometeorologický ústav, který provozuje Státní síť imisního monitoringu a informace z ní zveřejňuje na svých stránkách http://www.chmi.cz v sekci Ovzduší. Mimo jiné jsou zde prezentována aktuální data o kvalitě ovzduší , která jsou dostupná i přes aplikaci ČHMÚ+.


Smogové situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot. Vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje ČHMÚ na základě pověření MŽP. Aktuální stav překročení prahových hodnot lze sledovat na stránkách ČHMÚ, případně pomocí mobilní aplikace ČHMÚ.