Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Územní plán a rozvoj

Územní plánování je nástroj státní správy vytvářející takové předpoklady pro výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň hledá kompromis mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy.

logo IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území najdete ZDE.

Rozvoj MČ je plánován jedním ze základních dokumentů městské části vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu min. deset let – Strategickým plánem rozvoje. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje MČ, jejího fungování i rozvoje celého území s důrazem na souvislosti a návaznost na Strategický plán hl. města Prahy. Tvoří se v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky a správou městské části. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán rozvoje usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.

Strategický plán rozvoje MČ Praha – Slivenec v maximální míře zohledňuje principy a cíle Místní agendy 21, která zavádí do praxe principy a cíle udržitelného rozvoje, k jeho záměrům a prioritám se přihlíží při sestavování rozpočtu MČ a plánu investičních akcí a umožňuje tak městské části

  • naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
  • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
  • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
  • lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
  • kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
  • stanovit priority investičního programu

Dokumenty

Strategický plán rozvoje MČ Praha – Slivenec na období 2023 – 2042 (3. aktualizace)

Vyhodnocení plnění 2. aktualizace (2018) Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Slivenec

Metodika spoluúčasti investorů

Dokumenty (archiv)

Strategický plán rozvoje MČ Praha – Slivenec na období 2007 – 2015

Vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Slivenec za období 2007 – 2011

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha –Slivenec na období 2011-2015

Strategický plán rozvoje Městské části Praha – Slivenec (aktualizace 2018)