Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt – jak se přihlásit k trvalému pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí státním občanem ČR zvolená adresa pobytu v české republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení a je označen číslem popisným, orientačním popř. evidenčním.

Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun
 • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Občan hlásí místo trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. na Úřadu MČ Praha – Slivenec

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat originál formuláře „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na ohlašovně ÚMČ
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu
 • zákonný zástupce předkládá za občana mladšího 15 let jeho rodný list a prokazuje se svým občanským průkazem
 • doložit vlastnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu ( např. nájemní smlouvu, kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí). Není-li občan nájemcem nebo vlastníkem bytu či nemovitosti je nutno předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení občané,
získat úřední adresu je možné pouze zrušením údaje o místu trvalého pobytu občana vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, ve které je občan přihlášen k trvalému pobytu. Přihlásit se k trvalému pobytu na úřad NELZE!!!

Ohlašovna, po předložení veškerých potřebných dokladů, změnu místa trvalého pobytu vyznačí na místě  – oddělí vyznačenou část občanského průkazu (pravý dolní roh) a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu na Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13-15 Praha 5, přízemí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů:

Návštěvní hodiny

Pondělí 08:00 – 11:00  12:00 – 18:00
Úterý 10:00 – 15:30
Středa 08:00 – 11:00  12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 15:00
Pátek 10:00 – 13:00

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Ukončení trvalého pobytu:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení¨, nebo
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna předmětný objekt užívat nebo jeho vymezenou část anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Rozhoduje se na základě návrhu těchto osob a všechny skutečnosti musí doložit navrhovatel.

Kam se obrátit: Na příslušný úřad městské části dle místa trvalého pobytu ( ohlašovnu ) .

Co s sebou ( náležitosti, doklady )

Doklad, opravňující k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že žádost podává oprávněná osoba – výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu.

Dále je nutné k návrhu předložit:

 • pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí,
 • pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí,
 • doklad, že osoba proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.),
 • pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat,
 • pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena.