Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Fondy EU

Městská část Praha – Slivenec již od roku 2008 začala využívat možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na některé své projekty.

Přehled projektů


Polyfunkční dům Slivenec – kulturní centrum a knihovna

 

 

 

Registrační číslo projektu:  0331000032
Výzva:  Ministerstvo kultury ČR,  Národní plán obnovy, Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
Komponenta. 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: Winning PS – stavební firma, s. r. o.
Doba realizace:1. 1. 2024 do 1. 12. 2025
Celkové předpokládané náklady: 120 mil  Kč  (NPO 40 mil. Kč, MHMP 20 mil. Kč, MČ 60 mil. Kč)

Hlavním cílem projektu je vytvoření zcela jedinečného polyfunkčního centra v městské části Praha – Slivenec pro oblast kulturního a kreativního odvětví. Cíle bude dosaženo výstavbou nového polyfunkčního domu s veřejnou knihovnou a sálem pro kulturní, komunitní a vzdělávací aktivity.

Projekt naplňuje tyto obecné cíle výzvy:

  • Rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR
  • Zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru
  • Zefektivnění udržitelnosti kulturní infrastruktury
  • Kooperativní financování udržitelnosti projektu

Městská část  realizací tohoto projektu získá jedinečné polyfunkční centrum pro kulturní a společenské akce (koncerty, přednášky, besedy, tvůrčí dílny, workshopy, svatby, vítání občánků a jiné akce městské části) a pro mezisektorovou spolupráci nejen v MČ, ale i okolí (např. Barrandov, kde v současnosti probíhá velká výstavba bez dostatečné občanské vybavenosti).

Místní veřejná knihovna tak získá adekvátní prostory, které umožní její další rozvoj a zapojení do širší spolupráce se všemi sektory.


Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec                                                                                                                  Fondy EU

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001301
Operační program Praha – pól růstu ČR
Prioritní osa 04 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Investiční priority: 1 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Specifický cíl: 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Oblast podpory 4.1.2 – Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: CUBESPACE, s.r.o.
Doba realizace: únor – červenec 2019
Celkové náklady: cca 17,69 mil Kč  (EU 50%, MHMP 40%, MČ 10%)

V červnu 2018 jsme ve spolupráci se společností Instrategy Consulting, s. r.o. podali žádost o dotaci v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR- Projekt byl podpořen z EFRR.

Projektová příprava včetně zpracování studie proveditelnosti a výběru vhodného pozemku ve vlastnictví MČ začala probíhat neprodleně po podání žádosti. Vzhledem k potřebě zajištění dalších míst pro malé děti ve školce bylo nutné realizovat výstavbu v co nejkratším možném čase a tak byla zvolena výstavba pomocí kontejnerů tzv. na klíč. Nový moderně zařízený a vybavený pavilon MŠ Praha – Slivenec má dvě nadzemní podlaží, kde jsou umístěny dvě třídy s kapacitou 40 míst z toho v přízemí pro 15 dětí mladší tří let a v prvním patře pro 25 dětí starších 3 let, dále také hřiště s herními prvky včetně vzrostlé zeleně na přilehlé zahradě a přípravnu a výdejnu jídel, která bude zajišťovat školní kuchyně ZŠ Praha – Slivenec.

Ing. Simona Strauchová


Komunitní centrum Na půdě                                                                                                                   Fondy EU

Registrační číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000148
Operační program Praha – pól růstu ČR
Číslo programu 07
Prioritní osa 07.3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Oblast podpory 07.3.56.3.1 – Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: IKOZ cz, s.r.o.
Projekt: Studio Daidalos – Ing. Jana Jelínková
Doba realizace: srpen – prosinec 2017
Celkové náklady: cca 7 mil Kč

V červnu 2016 jsme ve spolupráci se společností Instrategy Consulting, s. r.o. podali žádost o dotaci v rámci 17. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR- Projekt byl podpořen z ERDF a letos jsme na něj získali dotaci ve výši 3,1 mil Kč.

Samotná projektová příprava na rekonstrukci budovy začala vznikat již v roce 2009 v období, kdy se postupně aktivizovala občanská společnost a vznikl i klub seniorů Slivence a Holyně a jako hlavní překážka se ukázal právě nedostatek prostor pro společné setkávání či pravidelnou činnost klubu a různých spolků či zájmových skupin. Nový prostor nabídne vhodné zázemí pro pravidelné aktivity seniorů a návštěvníků včetně kuchyňky a sociálního zařízení s bezbariérovým přístupem, neboť součástí projektu je vybudování výtahu u zadního vchodu do úřadu. V rámci realizace bude také provedena úprava dvora a zadního vchodu úřadu.

Práce byly zahájeny v období prázdnin, a to demolicí starého domečku na dvoře úřadu. Dále probíhají práce na přípravě přístavby výtahu, úpravy jednotlivých částí budovy, které budou následně sloužit jako přístupy k výtahu. Již byla odkryta část střechy, kde vznikne nový arkýř pro prosvětlení nového půdního prostoru.

Postupně byl rekonstruován prostor vstupu 1. a 2. NP od výtahu, kde byly osazeny nové vstupní dveře, upraveno sociální zázemí WC pro veřejnost a položena nová teracová podlaha. Místnost bývalé telefonní ústředny získala nové využití na strojovnu výtahu, která měla být původně ve sklepě, ale vzhledem k vlhkosti a nevhodnému prostředí bylo umístění změněno. Práce se zpozdily nejen nepřízní počasí (velký vítr a námraza), která na přelomu roku bývá, kdy nebylo možné provádět výškové práce na výměně střešní krytiny a na výtahové šachtě, ale také díky tomu, že budova úřadu je téměř 230 let stará a její rekonstrukce je náročná na zvolená technologická řešení (např. odvlhčení resp. trvalé odvětrání podlahy u vstupu v 1.NP, úprava fasády u výtahové šachty a další).  Dále bylo třeba práce provádět tak, aby v co nejmenší míře omezovaly provoz úřadu a negativně ovlivňovaly pracovní podmínky úředníků, přesto jsme se zvýšené prašnosti a hlučnosti na pracovišti nevyhnuly zcela a rekonstrukce prováděná za provozu je těžkou zkouško pro všechny. Nicméně věřím, že výsledek bude stát za to a v budoucnu dokončíme i rekonstrukce dalších prostor budovy úřadu a  fasády se vstupními dveřmi, tak aby budova úřadu byla také tak pěkná a funkční, jako ostatní již zrekonstruované obecní nemovitosti.

Komunitní centrum Na půdě bylo dokončeno a doufáme, že brzy uvítá své první návštěvníky a v rámci pravidelného programu klubu seniorů, ale i jednorázových akcí či besed bude hojně navštěvováno. Je to příjemný prostor, který je vybavený kuchyňkou, třemi počítači s připojením na internet a multifunkční tiskárnou, technikou pro prezentaci fotografií na besedách či filmů.

Ing. Simona Strauchová
1. zástupce starostky MČ

Slivenecký mramor č. 2/2018

Slivenecký mramor č. 1/2018

Slivenecký mramor č. 5/2017

Slivenecký mramor č. 3/2017

 


Revitalizace parku v centru SlivencePrahaEU_OPPK

Registrační číslo projektu CZ.2.16/2.1.00/23528
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Prioritní osa 2 – Životní prostředí
Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: Gardenline, s. r. o.
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o.
Doba realizace: březen – září 2015
Celkové náklady: cca. 6,3 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byla revitalizace území parku, rybníka a jeho okolí v centru Slivence o celkové rozloze 5 302 m2. Revitalizace parku a jeho okolí je IV. realizovaná etapa velkého projektu Revitalizace centra městské části. V rámci projektu byly vybudovány nové pěší mlatové cesty, vydlážděn chodník,  umístěn nový mobiliář (herní prvky, lavičky, odpadkové koše, informační panel, stojan na kola), upravena hráz rybníka včetně instalace nového dřevěného mola a plata, vydlážděn hlavní prostor pod kavárnou, doplněno veřejné osvětlení a nově založen trávník a vysázeny nové lípy a trvalky. Vznikl tak nový multifunkční prostor v centru Slivence pro běžný denní provoz, relaxaci, odpočinek a pořádání různých společenských akcí.

 


Zateplení budovy sliveneckého klubu Švestka

Registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25896logo_opzp
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 2.3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: Jiří Novák – Truhlář
Projektant: Ing. Jan Panoch
Doba realizace: duben – září 2015
Celkové náklady: cca. 2, 5 mil. Kč

V rámci projektu byly provedeny úpravy na snížení energetické náročnosti budovy čp. 22 v ul. Ke Smíchovu. Bylo kompletně zatepleno obvodové zdivo minerální vatou, proběhla výměna oken za nová dřevěná okna s trojsklem, výměna vstupních dveří objektu a zateplení vikýřových střech.  V budově je v současné době v provozu volnočasové centrum Klub Švestka a v přízemí objektu také Kavárna Selanka. Objekt, který se nachází přímo v centru městské části tak získal nejen nový pěkný vzhled (byla nově provedena i fasáda), ale také lepíš tepelné vlastnosti s pozitivním dopadem na provoz objektu.

Publicita – články v mramoru


Zateplení objektu šaten a instalace TČ

Registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21997

logo_opzpOperační program Životní prostředí
Prioritní osa 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 2.3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: XEDOS s. r. o.
Projektant: Ing. Jan Panoch
Doba realizace: březen – červenec 2015
Celkové náklady: cca. 2, 4 mil. Kč

V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodových stěn objektu šaten ve sportovním areálu, zateplena a odizolována plochá střecha, dále byla vyměněna okna za izolační trojskla, udělána kompletně nová fasáda a instalace tepelného čerpadla jako nového zdroje vytápění a ohřevu teplé vody.

Publicita projektu – články v mramoru

________________________________________________________________________________________________

Pro lepší ovzduší v Praze – Slivenci

logo_opzp

Registrační číslo projektu CZ.1.02/2.1.00/11.12721

Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Dodavatel: Unicont Group s. r. o.
Doba realizace: březen 2013 – leden 2014
Celkové náklady: cca 4,2 mil. Kč

V rámci tohoto projektu Městská část Praha – Slivenec pořídila čistící a zametací vůz Multicar FUMO pro provádění úklidu komunikací a tím omezování prašnosti.

________________________________________________________________________________________________

Nízkoenergetická rekonstrukce ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

logo_opzp

Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 2.3.2. – Realizace úspor energie

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: B.P.B.P. stavební firma

Projektant: Ing. Jan Panoch
Doba realizace: duben – listopad 2009
Celkové náklady: cca 6 mil. Kč

V rámci projektu byly na správním pavilonu dostavěny dvě učebny spolu se zázemím a celý správní pavilon byl rekonstruován na nízkoenergetický standart. Bylo provedeno zateplení, výměna oken za izolační trojskla a doplněno řízené větrání rekuperací.