Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Životní prostředí

Životní prostředí máme takové, jaké si ho vytváříme a udržujeme. Péče o zeleň a její rozvoj, udržování dřevin je základním předpokladem k udržitelnému stavu životního prostředí. Každá černá skládka, každý odpad vyhozený do příkopu, každý kouřící a smrdící komín životní prostředí poškozuje a ničí. Záleží jen na nás, která činnost bude převládat a výsledkem bude stav životního prostředí, v čem žijeme a co dýcháme.


Aktuality


Péče o zeleň a stromy

Zeleň a dřeviny jsou základním předpokladem pro kvalitní životní prostředí. Zákon o rostlinolékařské péči určuje, jak se efektivně starat o zeleň, aby nedocházelo k negativním jevům, např. šíření chorob.
Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání dřeviny před poškozováním a ničením. Mnoho dalších předpisů zajišťuje, aby zeleň nebyla poškozována a ničena.

Zobrazit více…


Park Granátová

V sobotu 7. 9. 2019 starostka RNDr. Jana Plamínková spolu s místostarostkou Mgr. Lenkou Kudlákovou, autorkou projektu Ing. Janou Kohlovou a stavbyvedoucím Janem Kulískem otevřeli nový park na konci ulice Granátové. Park vybudovala za cenu 23 milionů (z dotace MHMP) společnost Gardenline, s. r. o., podle projektu zahradní architektky Ing. Jany Kohlové. Na realizaci se podílely i další firmy, například Zahradní architektura Kurz, s. r. o. Za zmínku stojí návrhářka a realizátorka mozaik Mgr. Martina Regnerová nebo autor analematických slunečních hodin Ing. Miloš Nosek.

Park je rozdělen do několika částí, od odpočinkové severní části s lehátky, pergolami, posezením a slunečními hodinami, přes aktivní střední část s loukou pro sportovní aktivity a houpacími sítěmi k dětskému hřišti s velmi pěknými herními prvky od německé firmy Richter, na kterých se vyřádí jak nejmenší děti, tak i ty odrostlejší. Všechen mobiliář je doplněn nádhernou zelení od větších listnatých i jehličnatých stromů, přes keře, popínavé rostliny, trvalky až k cibulím, jenž rozkvetou až příští jaro. Za zmínku jistě stojí staré odrůdy ovocných stromů, jako jsou červenoplodé královské ořešáky a několik druhů jabloní – panenské české, průsvitné letní, nathusiovo holubí a boikovo.

Věříme, že park se návštěvníkům bude líbit, zvyknou si sem chodit odpočívat, hrát s dětmi nebo posedět s přáteli a všechny návštěvníky žádáme, aby se zde chovali ohleduplně k ostatním, ale i k rostlinám a vybavení, tak aby nám park přinášel radost mnoho let.

Ocenění:

  • Park v Granátové, který jsme slavnostně otevírali v září, získal cenu za nejlepší komunální projekt roku v kategorii Veřejná zeleň!!! Pozemek, získaný před lety od developera, jsme, jak je vidět, dobře využili…
  • V soutěži Park roku, získal Park Granátová krásné 3. místo. Vyhlášení proběhlo dne 21. 10. 2021 v Pardubicích.  Diplom převzala autorka projektu Ing. Jana Kohlová.

Obecní rybník

Na návsi Slivence je rybníček, který je v majetku a péči městské části. Leží na pozemku parc. č. 3 a má plochu má 931 m2. Rybník není součástí rybářského revíru a proto se v něm nesmí chytat ryby. Ryby tam byly nasazeny pro jeho čištění od vodních rostlin, zejména přemnoženého rdestu vzplývavého. Dobře se tam daří kachnám i žábám.


Studánka Dobrá Voda

Studánka Dobrá voda v Holyni leží v nadmořské výšce 270 m v mělkém zalesněném údolíčku na pravostranném přítoku Dalejského potoka, 30 m nad železniční tratí. Je to jedna z mála klasických lesních studánek na území Prahy. Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato–uhličitanového s mírně zásaditým pH a dosti vysokou mineralizací. Dle vyprávění pamětníků v poválečném období sucha zásobovala studánka pitnou vodou celou Holyni. Kamenná studánka prošla v roce 2017 v rámci participativního rozpočtu MČ Praha – Slivenec rozsáhlou rekonstrukcí. Nad studánkou převzala patronát družina slivenecké základní školy.

Rozbor vody 2018

Rozbor vody 2021

Z deníku studánky 2021


Biocentrum a biokoridory

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Tvořen je zejména biocentry a biokoridory.

Zobrazit více…


Obecní louka

Obecní louka se nachází na pozemku parc. č. 1849 k.ú. Slivenec. Její rozloha je 2,7 ha a je vybudovaná jako okrasná květnatá louka doplněná skladbou dřevin, část je věnována relaxaci a odpočinku. Je to oblíbené místo odpočinku cyklistů a turistů, ale i cílovým místem procházek rodin s dětmi.

Zobrazit více…


Polní cesty

Polní cesty, neboli polňačky slouží primárně k přístupu a obslužnosti jednotlivých pozemků zemědělců. Druhý přínos polních cest je v zajišťování prostupnosti krajiny s přiměřenou mírou únosnosti. Proto jsou polní cesty v kategorii účelových komunikací s omezením provozu motorových vozidel vyjma strojů určených k zemědělské činnosti. Bez omezení jich lze užívat pěšky nebo na kole.

Zobrazit více…


Chráněná území

V okolí naší městské části se nachází mnoho zajímavých lokalit chráněných území. Jedná se o evropsky významné lokality (EVL), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní parky (PP). Velkou zajímavostí je i jediný náš vyhlášený památný strom – Lípa v poli u Holyně.

Zobrazit více…