Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Životní prostředí

Životní prostředí máme takové, jaké si ho vytváříme a udržujeme. Péče o zeleň a její rozvoj, udržování dřevin je základním předpokladem k udržitelnému stavu životního prostředí. Každá černá skládka, každý odpad vyhozený do příkopu, každý kouřící a smrdící komín životní prostředí poškozuje a ničí. Záleží jen na nás, která činnost bude převládat a výsledkem bude stav životního prostředí, v čem žijeme a co dýcháme.


Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí – D0 515 zkapacitnění

Hodnoceným záměrem je zvýšení kapacity Pražského okruhu (dálnice D0) v úseku mezi MÚK Slivenec (včetně) a MÚK Třebonice (mimo). Zkapacitnění představuje přidání jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy, příslušné úpravy mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů, odvodnění apod…

MČ Praha – Slivenec – vyjádření D0 515 zkapacitnění + příloha

Komplexní dokumentace EIA


Péče o zeleň a stromy

Zeleň a dřeviny jsou základním předpokladem pro kvalitní životní prostředí. Zákon o rostlinolékařské péči určuje, jak se efektivně starat o zeleň, aby nedocházelo k negativním jevům, např. šíření chorob.
Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání dřeviny před poškozováním a ničením. Mnoho dalších předpisů zajišťuje, aby zeleň nebyla poškozována a ničena.

Zobrazit více…


Obecní rybník

Na návsi Slivence je rybníček, který je v majetku a péči městské části. Leží na pozemku parc. č. 3 a má plochu má 931 m2. Rybník není součástí rybářského revíru a proto se v něm nesmí chytat ryby. Ryby tam byly nasazeny pro jeho čištění od vodních rostlin, zejména přemnoženého rdestu vzplývavého. Dobře se tam daří kachnám i žábám.


Studánka Dobrá Voda

V roce 2017 v rámci participativního rozpočtu byla realizována obnova zanedbané studánky.

Studánka Dobrá Voda v Holyni byla prohlédnuta a vyčištěna, v okolí byly odstraněny nálety a byla upravená odtoková strouha. V další fázi byla obložena kamenem a byl zhotoven panem Javůrkem, truhlářem z Holyně, dřevěný přístřešek a informační prvky. Patronát nad studánkou převzala školní družina, která se bude o studánku starat.

2. 11. 2017 proběhlo slavnostní otevření opravené studánky Dobra Voda s poděkováním autorům obnovy p. Jeřábkovi a p. Javůrkovi. Děti družiny ZŠ Slivenec, které převzaly nad studánkou patronát, zahrály na flétničky a podepsaly se do návštěvní knihy, která bude, stejně jako aktuální rozbor vody, ve schránce umístěné na infopanelu.

Rozbor vody 2018

Fotogalerie


Biocentrum a biokoridory

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Tvořen je zejména biocentry a biokoridory.

Zobrazit více…


Obecní louka

Obecní louka se nachází na pozemku parc. č. 1849 k.ú. Slivenec. Její rozloha je 2,7 ha a je vybudovaná jako okrasná květnatá louka doplněná skladbou dřevin, část je věnována relaxaci a odpočinku. Je to oblíbené místo odpočinku cyklistů a turistů, ale i cílovým místem procházek rodin s dětmi.

Zobrazit více…


Polní cesty

Polní cesty, neboli polňačky slouží primárně k přístupu a obslužnosti jednotlivých pozemků zemědělců. Druhý přínos polních cest je v zajišťování prostupnosti krajiny s přiměřenou mírou únosnosti. Proto jsou polní cesty v kategorii účelových komunikací s omezením provozu motorových vozidel vyjma strojů určených k zemědělské činnosti. Bez omezení jich lze užívat pěšky nebo na kole.

Zobrazit více…


Chráněná území

V okolí naší městské části se nachází mnoho zajímavých lokalit chráněných území. Jedná se o evropsky významné lokality (EVL), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní parky (PP). Velkou zajímavostí je i jediný náš vyhlášený památný strom – Lípa v poli u Holyně.

Zobrazit více…