Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kdy povolení ke kácení není potřeba

Předpoklad: dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo součástí stromořadí

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • pro zapojené porosty dřevin (např. keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
 •  pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 •  pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kdy kácení musí být oznámeno

 • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů – 15 dní před kácením
 • z důvodů zdravotních, důvod je třeba prokazatelně doložit – 15 dní před kácením
 • z havarijních důvodů, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dní od provedeného kácení. Kácení z havarijních důvodů je nutné náležitě zdokumentovat, a to nejen stav dřeviny, ale i stav bezprostředního ohrožení života, či zdraví, nebo hrozící škodu.

Předem oznámené kácení může orgán ochrany přírody pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Kdy je potřeba povolení ke kácení

 • pro stromy s obvodem kmene větším než 80 cm měřeným ve výšce kmene 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin o ploše nad 40 m2 (např. keřové porosty) pokud se nejedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
 • pro stromy o obvodu kmene do 80 cm a keřové porosty o ploše do 40 m2, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, pokud se jedná o chráněné druhy, registrované významné krajinné prvky, břehové porosty a porost, který je biotopem chráněných druhů.

Žádost o povolení kácení je oprávněn podat vlastník pozemku příp. se souhlasem ostatních spoluvlastníků. Tento souhlas lze doložit plnou mocí, podpis nemusí být ověřený. Žádost může podat i oprávněný nájemce pozemku ale výhradně se souhlasem všech vlastníků pozemku.  Povolení ke kácení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Kdy se zpravidla provádí kácení

Pokud nejsou zvlášť závažné důvody ke kácení, lze kácení povolit, pokud není nutné povolení tak kácení realizovat v období vegetačního klidu, tj. zpravidla od 1.11. do 31.3. (s ohledem na aktuální klimatické podmínky). Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Obecně lze říci, že vegetační klid nastane, až se míza stromu stáhne ke kořenům.  Jedná se o čas, kdy se většina stromů nachází ve stavu od opadu listí do doby rašení. Vegetační klid se vztahuje však i na jehličnany. Za východisko pak lze pokládat i čas, kdy teplota klesne dlouhodobě pod 5 stupňů Celsia. Důvodů pro toto opatření je několik. Především se má zabránit zbytečné likvidaci živočichů vázaných na kácené stromy a keře, například hnízdících ptáků. V případě prořezávání stromů je pak hlavním důvodem vážné poškození či zahubení stromu, pokud by byl prořezán v době, kdy míza plně proudí prořezávanými větvemi.

Jak je to s náhradní výsadbou

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Protože zájmem ochrany přírody je kompenzace ekologické újmy v místě kácení, orgán ochrany přírody preferuje uložení náhradní výsadby prioritně na pozemku žadatele o kácení.

Co je přestupek a jaká je pokuta

 • nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené zákonem 114/1992 Sb. – do 10 000 Kč
 • neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin – do 10 000 Kč
 • poškození nebo bez povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les – do 20 000 Kč
 • pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les – do 100 000 Kč

Formuláře: