Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

CZECHPOINT

czechpoint
Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

 

Úřad MČ Praha – Slivenec je kontaktním místem služeb CZECHPOINT a poskytuje tyto výpisy:

 1. Výpis z katastru nemovitostí

  co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví, částečný výpis Listu vlastnictví
  co potřebujete vědět: Katastrální území, číslo listu vlastnictví, číslo nemovitosti (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
  kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč
  O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.


 2. Výpis z Obchodního rejstříku

  co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
  co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) subjektu (http://www.justice.cz/, http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html)
  kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč
  O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.


   

 3. Výpis z Živnostenského rejstříku

  co dostanete: Úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
  co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo) organizace (http://www.rzp.cz/, http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html/)
  kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč
  O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.


   

 4. Výpis z Rejstříku trestů

  co dostanete: Výpis z rejstříku trestů
  co potřebujete: platný doklad totožnosti s přiděleným rodným číslem
  kolik to bude stát: správní poplatek 50,- Kč
  Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.


   

 5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

  co dostanete:  Výpis z bodového hodnocení řidiče
  co potřebujete:  platný doklad totožnosti
  kolik to bude stát:  správní poplatek 100 Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč
  Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
  Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.


 6. Přijetí podání podle živnostenského zákona

  Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání živnostenským úřadům podat prostřednictvím kontaktního místa CzP.
  Jedná se o ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo jejich změn vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese, žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
  Žadatel při podání předkládá vyplněný jednotný registrační formulář, který získá na Hospodářské komoře nebo naMinisterstvu průmyslu a obchodu. Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.


   

 7. Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

  V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim vznikla na Ministerstvu spravedlnosti evidence Rejstříku trestů právnické osoby. Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je ve max. výši 100 Kč,- za první stranu a za každou následující max. 50,- Kč.
  V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat výpis na počkání.Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66, Praha 4.


   

 8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  co dostanete: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  co potřebujete: IČ organizace
  kolik to bude stát: poplatek za první stránku max. 100,- Kč, za každou další 50,- Kč
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
  Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.


   

 9. Výpis z insolvenčního rejstříku

  co dostanete: Výpis z insolvenčního rejstříku
  co potřebujete: IČ organizace nebo osobní údaje osoby
  kolik to bude stát: první stránka max. 100,- Kč, každá další 50,- Kč
  Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
  Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.


 10. Datové schránky

  co dostanete: zřízení datové schránky
  co potřebujete: platný doklad totožnosti
  kolik to bude stát: zdarma
  Datová schránka je elektronické úložiště určené k doručování dokumentů a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci – pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Datová schránka se zřizuje bezplatně na žádost fyzické osoby, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
  Každá fyzická osoba může mít pouze jednu datovou schránku!
  Další služby agendy DS

  Žádost o znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost
  Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
  Žádost o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových
  Reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
  Žádost o funkci DS jako DS OVM
  Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
  Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
  Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
  Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO


 11. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do DS

  co dostanete: listinou podobu dokumentu s ověřovací doložkou
  co potřebujete: platný doklad totožnosti, dokument uložený na flashdisku
  kolik to bude stát: poplatek 30,- Kč za každou stránku
  Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.
  Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.


 12. Základní registry

  Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).
  Podle § 14 výše zmíněného zákona bude kontaktní místo veřejné správy provádět hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).
  Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stanu za každou další max. 50,-Kč.


 13. Výpis z Veřejných rejstříků

  co dostanete: úplný výpis nebo výpis platných údajů
  co potřebujete: identifikační číslo osoby zapsané v rejstříku
  kolik to bude: stát první stránka max 100,- Kč, každá další 50,- Kč
  O výpis z Veřejných rejstříků (viz zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) může požádat anonymní žadatel.
  Veřejnými rejstříky jsou

  spolkový rejstřík
  nadační rejstřík
  rejstřík ústavů
  rejstřík společenství vlastníků jednotek
  obchodní rejstřík
  rejstřík obecně prospěšných společností