Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kostel všech svatých ve Slivenci

Historie kostela Všech svatých ve Slivenci

Roku 1253 byl Slivenec darován řádu Křižovníků, kteří vybudovali ve vsi rozsáhlý církevní statek a také kostel Všech Svatých.
Kostel Všech Svatých je raně gotická stavba nacházející se na někdejší návsi uprostřed obce. Nejstarší část kostela pochází ze 13 století. V roce 1693 byla přistavěna předsíň a v roce 1889 byly provedeny úpravy podle návrhu Antonia Barvitia.
Presbyterium je uzavřeno pěti stranami osmihranu a nemá žádné vnější opěrné sloupy. Samotné presbyterium snad dříve sloužilo jako kaple a loď byla postavena později. Zastropení je řešeno pomocí žebrového klenutí. Žebra klenby jsou velmi mohutná a z klenutí výrazně vystupují. Žebra jsou uprostřed klenby spojena dvěma kulatými svorníky s motivy beránka a vinné révy.
Na evangelijní straně je možné vidět schránku na svátosti, tak zvané sanktuárium. Podle její jednoduchosti a přesnosti provedení se odhaduje, že pochází ze 14. století. Schránka je zbudována z železných lišt kladených na koso, které se křižují. Na protější straně presbytáře je ve stěně výklenek se třemi gotickými oblouky a se zděnou lavicí pro kněze či přisluhující. Na starý původ presbyteria ukazují tři velmi úzká gotická okna na jeho zadních stěnách. Každé okno je zaskleno dvěma vitrážemi.
V roce 1889 zhotovil architekt Barvitius kopie těchto vitráží. Originály jsou dnes uloženy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. V jednotlivých vitrážích nacházíme tyto motivy:
V prostředním okně je v horní části zobrazen Kristus na kříži. Jeho obličej je výrazný, hlava nakloněna vpřed a obrácena doprava. Ruce jsou tíhou těla vzpřímeny. Tělo pak visí mimo podporu kříže, z čehož se vysvětluje, proč je nepřirozeně zkrouceno stejně jako lze spatřit na mnoha jiných vyobrazeních z téže doby.
V dolejší části je svatá Kateřina ve vznešené a ušlechtilé podobě. Tato světice byla ve 14. století velmi oblíbená. Sv. Kateřina je oděna smaragdovým rouchem, po němž splývá dolů rubínový žlutě podšitý plášť.Světice má hnědé volně splývající vlasy. Jakožto mučednice je korunována zlatou korunou, kolem níž se rozplývá mohutná záře. V pravici drží vítěznou palmu, v levici má pláštěm zastřené kolo.
V levém okně jsou vyobrazeni dva svatí. Každý drží v ruce knihu. Z toho je možné soudit, že se jedná o evangelisty. Horní svatý je oděn červeným rouchem, které zakrývá spodní žlutý modře podšitý šat. Dolní svatý má šat zelený a na něm žlutě podšitý červený plášť.Hořejší klade pravou ruku na knihu, kterou drží v levé ruce. Dolní má knihu v pravici a levou ruku drží pozdviženou jakoby kázal.
V pravém okně nahoře je vyobrazen svatý Petr s přívětivým pohledem. Hlavu má typicky pololysou s kadeří nad čelem.V pravé ruce drží velký klíč, v pláštěm zastřené levé má knihu uzavřenou sponkami, což je atribut u sv. Petra neobvyklý. Petr má fialový šat a na něm červeně podšitý žlutý plášť.
Dole je vyobrazena postava zbičovaného Krista. Jeho nahé tělo je na 14. století velmi dobře vyobrazeno. Hlava i celé tělo se vůbec liší od vyobrazení z téže doby. V pravici drží Kristus metlu v levici důtky. Bedra jsou opásána rouchem svázaným do uzlu. Svatozář je žlutá. U nohou mu stojí kalich s hostií.
Hlavní oltář je dřevěný. Zhotovil jej roku 1901 řezbář Petr Bušek ze Sychrova.
Nad vstupem do lodi je vystavena kruchta a nad ní v rohu kostela věž. Pozornost si zaslouží především čtvercový pilíř pod kruchtou, který podepírá věž kostela. Kolem pilíře vedou točité schody na kruchtu, kde jsou umístěny varhany postavené J. Schiffnerem v roce 1886.Kolem kostela je gotická ohradní zeď, do níž byla roku 1790 vestavěna klasicistní márnice se sochami sv. Doroty a Piety.

Věž kostela Všech svatých ve Slivenci

Věž kostela, umístěná v pravém rohu lodi (díváme-li se z průčelí) má štíhlou stanovou střechu ukončenou, vzhledem k výšce věže, velkou bání s dvojitým Svatopetrským křížem. Při opravě střechy věže kostela v roce 1999 bylo v bání věže nalezeno pouzdro s listinami z roku 1865 a 1910, seznamy členů Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, různé staré mince, Humoristické listy 1. vydání.

Přepis listin

Zvony kostela

Ve věži jsou zavěšeny tři zvony.Největší z nich byl ulit roku 1719 ke cti a chvále blahoslavené Panny Marie Chlumské a Všech Svatých s vědomostí generála a velmistra Konstantina Beinlicha nákladem kněze Martina Jiřího Lešťanského téhož řádu. Přelit byl roku 1856 Mistrem zvonařem Bellmanem.
Zvon za války odvezli Němci a roztavili.
Prostřední zvon z roku 1724 je zasvěcen sv. Donatu mučedníku.
Třetí nejmenší zvon (umíráček) je bez nápisu.
Slivenecké zvony desítky let nezvonily. V roce 2011 byly kompletně opraveny z grantu MHMP a z darů občanů. Opravu provedl zvonař pan Matoušek. 1. listopadu 2011 byly slavnostně posvěceny na mši, kterou celebroval biskup Václav Malý a dále vedl farář Petr Skalický a páter Petr Bouška. Od počátku listopadu 2011 zvon Donatus opět pravidelně zvoní, a sice každý den v poledne, v 18 hodin a na mši svatou.

Povídání pana faráře k opravě zvonů v roce 2011 

Slavnostní svěcení zvonů 1. 11. 2011