Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Polyfunkční dům

Doba realizace: PD 2019 až 2021, stavba 2022 až cca 2028

Projektant: Atelier Bod architekti, s.r.o.

Zhotovitel stavby: bude vybrán na základě výběrového řízení

Dotace: částečně hrazeno z fondu rozvoje dostupného bydlení (65 mil. Kč)

Náklady projektu: 5.880.000,- Kč + DPH

Náklady stavby: cca 120.000.000,- + DPH

Popis akce:

Záměrem městské části je vybudovat samostatný objekt s byty pro potřeby obce a malým nebytovým prostorem a samostatný objekt pro společenské a kulturní účely s multifunkčním sálem a knihovnou sloužící i jako komunitní centrum.

Urbanistická koncepce: Společenský sál aspiruje na budoucí centrum společenského dění Slivence. Pozemek se však nachází při dnešním okraji urbanistické struktury, která je rozvinuta od původního středu, za nějž považujeme vztah kostel – zámek, směrem jižním a severovýchodním. Platný územní plán ale počítá s rozvojem severně k rušné komunikaci K Barrandovu. Samotný stavební program je rozdělen do dvou objektů – bytového domu s pronajímatelným prostorem a společenského sálu s knihovnou. Bytový dům je odsunut do bariérové polohy za současný rodinný dům, a je tak odcloněn od přístupové silnice Ke Smíchovu, opakuje tak polohu i hmotové řešení objektů v těsném sousedství, což je zejména patrné z pohledu z polí, záhumních cest. Budova sálu se naopak přimyká k cestě Ke Smíchovu, kterou považujeme za významovou osu území. Objekt je vůči silnici postaven štítovou stranou, čímž se dostává do výrazné pozice – do průhledu při cestě z návsi okolo zámku. Zároveň před objektem vzniká volné vydlážděné prostranství pro společenský život obce, který může ze sálu ven naprosto přirozeně expandovat.

Architektonická koncepce: Oba dva objekty, byť s odlišným využitím vnímáme jako jeden celek. Pro dojem jednoty a z ní plynoucího zvýraznění významu místa volíme stejné či příbuzné architektonické principy, tím dochází k potlačení roztříštěnosti, která se v okolí objevuje. Jako hmotovou inspiraci volíme v okolí stojící selská hospodářská stavení, dlouhé stodoly, obyčejné domy. Tento přístup pokládáme v dané lokalitě za kontextuální a uměřený. Inspirace se objevuje i v materialitě objektů. Na střeše je červená taška a na fasádách je cihla. Tento materiál je základem selských stodol v okolí. My jí ale neomítáme, ukazujeme ji v její přirozené a nestárnoucí kráse. Tímto počínáním posouváme oba dva objekty do lehce abstraktní polohy. Střecha se začíná vizuálně propojovat se zdmi, a jsou tak lépe čitelné jednoduché čisté tvary návrhu, a inspirace archetypem se stává naléhavou a nepopíratelnou. Tato lehká zvláštnost je zde odůvodnitelná významností objektů pro obec. Materiál cihly navíc požaduje určitý způsob navrhování, cihle nesluší velké otvory s překlady, konzoly, je těžká a domy z ní by jako těžké tektonické objekty měly i působit. Měly by být vrostlé do země. Tento přístup vyvolává řešení několika detailů, které se zároveň objevují i na selských staveních.

Přínosy akce: Rozvoj bytového fondu ve vlastnictví městské částí, vytvoření nového komunitního prostoru pro občany MČ Praha – Slivenec.

Vizualizace