Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

18. veřejné zasedání zastupitelstva 14. 9. 2020

Program 18. zasedání Zápis z 18. zasedání

18/2020 ZMČ schvaluje
Směrnici tajemníka č. 4, kterou se stanoví Postup zadávání zakázek malého rozsahu městské části Praha – Slivenec.
usnesení 228
18/2020 ZMČ revokuje
usnesení 15. zasedání zastupitelstva č. 189/15/2020 ze dne 20. dubna 2020;
a schvaluje
uzavření Smluv o koupi těchto nemovitostí za účelem dokončení cesty do Řeporyjí pověřuje starostku Městské části Praha – Slivenec k podpisu obou smluv o koupi nemovitostí
usnesení 229
18/2020 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Údržba místní komunikace Na Korálově“ – společnost TIRAST, s.r.o. za cenu 1 586 000,- Kč + DPH
usnesení 230
18/2020 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Údržba polních cest Na Přídole a K Cikánce“ – společnost TIRAST, s.r.o., za cenu 1 558 500,- Kč + DPH
usnesení 231
18/2020 ZMČ schvaluje
uzavření smlouvy na havarijní zakázku „Statické zajištění historické budovy ZŠ“ se společností KOS CONSULT s.r.o. za cenu 1 532 000,- Kč + DPH
usnesení 232
18/2020 ZMČ schvaluje
přijetí příspěvku na občanskou vybavenost od stavebníka Empire Production s.r.o. ve výši 60.000,00 Kč na základě Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost obce
usnesení 233
18/2020 ZMČ schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc. č. 1711 a 1390/4, v k. ú. Slivenec
usnesení 234
18/2020 ZMČ schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc. č. 316/1 a 354/2, v k. ú. Holyně
usnesení 235
18/2020 ZMČ nesouhlasí
se změnou funkčního využití pozemků parc. č. 1404 a 1405 v k. ú. Slivenec z PS na OB, o kterou požádali pan Martin Škvor a paní Kateřina Škvorová
usnesení 236
18/2020 ZMČ vyhlašuje
I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2021 dle přílohy „Tematické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha–Slivenec“. Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 300 tis. Kč
usnesení 237 příloha
18/2020 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 2 990 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace určené na projekty v rámci „Adaptační strategie na změnu klimatu“ – Obnova polních cest Slivenec (ORG 0081418) ve výši 2 485 000,00 Kč a dále Údržba zeleně v MČ – dosadby a výsadby podél cest ve výši 505 000,00 Kč
usnesení 238
18/2020 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 4 700 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace – Ul. K Austisu – napojení na stezku Slivenec-Řeporyje (výkup pozemků) ORG 0081348 ve výši 2 000 000,00 Kč a dále Ul. U Smolnic – napojení na stezku Slivenec Řeporyje (PD) ORG 0081349 ve výši 2 700 000,00 Kč
usnesení 239
18/2020 ZMČ schvaluje
doplnění Jednacího řádu zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec dle přílohy a ukládá tajemníkovi úřadu zajistit technické podmínky pro možnost účasti členů zastupitelstva v karanténě prostřednictvím videokonference na zasedání zastupitelstva městské části Praha – Slivenec
usnesení 240 příloha