Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

20. veřejné zasedání zastupitelstva 21. 12. 2020

Program 20. zasedání Zápis z 20. zasedání

20/2020 ZMČ schvaluje
udělení Čestného uznání za rok 2020 paní Ing. Simoně Strauchové, paní Mgr. Ireně Liscové a panu Jiřímu Görglovi
usnesení 256
20/2020 ZMČ schvaluje
I. Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2021, včetně povinných příloh, v celkové výši příjmů 33 339 800,- Kč a výdajů 33 339 800,- Kč
II. Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2020–2026
usnesení 257 příloha 1
příloha 2
20/2020 ZMČ schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 dle přiložené tabulky
usnesení 258 příloha
20/2020 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 8.200,00 Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj poskytnutou jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jehož pohřbení zajistil obecní úřad
usnesení 259
20/2020 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 112.000,- Kč. Jedná se o vratku účelové investiční a neinvestiční dotace vztahující se k projektům schváleným v rámci OPP-PR na akci Odborná jazyková učebna ZŠ
usnesení 260
20/2020 ZMČ souhlasí
s žádostí korporace GNSH s.r.o. provozující Bistro Zastávka v č. p. 22 o odpuštění tří měsíčních nájmů (říjen, listopad, prosinec roku 2020) z důvodu nařízených karanténních opatření
usnesení 261
20/2020 ZMČ schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc. č. 104/9, 1655/1 a 496/5, v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení se společností PRE distribuce, a.s za cenu 10.950,- Kč bez DPH
usnesení 262
20/2020 ZMČ schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pozemek 1218 a 1219 v k. ú. Slivenec, zapsané na LV 1311, o celkové výměře 382 m2 a chaty na pozemku č.1218 s 3. místní skupinou ČČK Slivenec, Oblastním spolkem ČČK Praha 1 s působností na Praze 1, 2, 4, 5 a Praze – západ se sídlem Hellichova 11b/632, 118 00 Praha 1, DIČ: CZ75095343, k dočasnému užívání na dobu jednoho roku. Cena pronájmu se stanovuje na 1000,- Kč/měsíc
usnesení 263
20/2020 ZMČ souhlasí
s uzavřením dohod o provedení práce v roce 2021 s neuvolněnými zastupiteli Ing. Františkem Polákem a Martinou Havlíkovou na výkon lektora volnočasového centra Slivenecký klub Švestka a Mgr. Lenkou Kudlákovou na výkon řízení Sliveneckého klubu Švestka
usnesení 264
20/2020 ZMČ schvaluje
dodatek č. 1 ke SOD č. 73/2020/VAL mezi MČ Praha – Slivenec a společností Tirast, s.r.o. na dílo „Údržba polních cest Na Přídole a K Cikánce“, kterým se posunuje termín realizace do 31. 3. 2021
usnesení 265
20/2020 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Celoroční údržba veřejné zeleně v MČ Praha – Slivenec“ – společnost FREKO, a.s., jejichž nabídka byla v provedeném výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější
usnesení 266
20/2020 ZMČ schvaluje
vyhovět žádosti Lenky Vitáčkové, fyzioterapeutky, o odpuštění tří měsíčních nájmů (říjen, listopad, prosinec roku 2020) z důvodu nařízených opatření proti pandemii a následné ukončení nájemní smlouvy
usnesení 267
20/2020 ZMČ schvaluje
přijetí daru od společnosti DREAMLINER ve výši 150 000,00 Kč, na základě Darovací smlouvy ze dne 13.10.2020. Dále schvaluje přijetí příspěvku na občanskou vybavenost obce od stavebníků Jany a Iva Polákových ve výši 60.000,00 Kč, na základě Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost obce ze dne 5.12.2020
usnesení 268
20/2020 ZMČ schvaluje
schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 286 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jako podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020
usnesení 269
20/2020 ZMČ pověřuje
starostku, aby jednala o koupi nebo pronájmu kontejnerů pro výstavbu provizorního pavilonu ZŠ na dobu realizace nástaveb na učebních pavilonech ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16.
usnesení 270
20/2020 ZMČ souhlasí
s uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemku parc. č. 1678, v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení se společností PRE distribuce, a.s za cenu 4.000,- Kč bez DPH
usnesení 271